ภาพรวมเกี่ยวกับ UEC

ภาพรวมเกี่ยวกับ UEC


สถานการณ์โดยรวมของภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามความคาดหมาย และด้วยการที่บริษัทฯได้มีการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรและ การปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ แม้ว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯบ้าง แต่การขยายตลาดใหม่ของบริษัทฯ ได้ช่วยลด ผลกระทบดังกล่าวลงได้
โดยธุรกิจ OEM – Original Equipment Manufacturing (ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ ตามรูปแบบและตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด)

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในธุรกิจการผลิต ส่งมอบความเป็นเลิศให้กับลูกค้า ด้านคุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน และบริการ”

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านคุณภาพและบริการ โดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้เป็นสากล พัฒนาศักยภาพของของบุคลากร
จัดระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า