CSR สนับสนุนการศึกษา

กิจกรรมวันสงกรานต์ /พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
April 11, 2016
เสริมสร้างศิริมงคล /พิธีย้ายศาลพระพรหม
August 23, 2016

CSR สนับสนุนการศึกษา


มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานประจำปี 2559ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนมะปรางนักศึกษาดูงาน /ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม